انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)

ارفک بعنوان نهادی غیردولتی و وابسته به مردم، تلاش می‌کند در راه حمایت، توانمندسازی و مهارت‌آموزی به کودکان و آموزش خانواده‌هایشان، آن‌ها را از فضای پر آسیب کار کودک دور کند تا بتوانیم امیدوار به آینده‌ای درخشان برای این کودکان باشیم. 

فعالیت‌های ارتباطی انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)

نمونه کارهای بادکوبه که برای انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک) انجام شده است