جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها

جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان حامی تخصصی افراد درگیر با معضل کارتن خوابی و اعتیاد علاوه بر کمک به درمان و بازگرداندن موثر این افراد به جامعه، با تغییر نگرش و یادآوری مسئولیت های فردی نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی و مسئله بی خانمانی پایگاهی برای حضور آگاهانه افراد جامعه است.

فعالیت‌های ارتباطی جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها

نمونه کارهای بادکوبه که برای جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها انجام شده است