صنایع غذایی درنا

پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه به سفارش درنا:

فعالیت‌های ارتباطی صنایع غذایی درنا

نمونه کارهای بادکوبه که برای صنایع غذایی درنا انجام شده است