انتشارات بین المللی گاج

انتشارات بین المللی گاج (گروه آموزشی جوکار) و پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه.

فعالیت‌های ارتباطی انتشارات بین المللی گاج

نمونه کارهای بادکوبه که برای انتشارات بین المللی گاج انجام شده است