شرکت روغن کنجد سمن

شرکت روغن کنجد سمن و پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه.

فعالیت‌های ارتباطی شرکت روغن کنجد سمن

نمونه کارهای بادکوبه که برای شرکت روغن کنجد سمن انجام شده است