یونیسف - unicef

یونیسف (unicef) و پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه.

فعالیت‌های ارتباطی یونیسف - unicef

نمونه کارهای بادکوبه که برای یونیسف - unicef انجام شده است