فرش وزرا

پروژه‌های انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه به سفارش فرش وزرا :

فعالیت‌های ارتباطی فرش وزرا

نمونه کارهای بادکوبه که برای فرش وزرا انجام شده است