پتیکا - زرفام تهران

شرکت صنایع غذایی پتیکا (زرفام تهران) و پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه.

فعالیت‌های ارتباطی پتیکا - زرفام تهران

نمونه کارهای بادکوبه که برای پتیکا - زرفام تهران انجام شده است