ماه رمضان فرصتی است برای همه تا گذشته‌ها را جبران کنند و به سمت خوبی‌ها و خدا بازگردند.

جبران وجه مشترک بیمه دی با رمضان است اما جبران  بیمه دی، جبران مادی و جبران ماه رمضان، جبران معنوی محسوب می‌شود. بیمه دی در این آگهی نگاهی فراتر از مباحث تجاری دارد و درصدد انتقال پیامی معنوی به مخاطبانش است. در این آگهی به پیام‌هایی هم‌چون فلسفه وجودی بیمه یعنی جبران و ارتباط آن با ماه جبران گذشته‌ها (رمضان) اشاره شده است. شعار "جبران بی‌حساب کاستی‌ها" همراه با تصویر تسبیح و چرتکه  قصد دارد تا مفهوم جبران بی‌حساب کاستی‌ها را بعد از حادثه و هم در ماه مبارک رمضان به مخاطب منتقل کند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه دی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه دی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه دی