به دلیل محدودیت‌هایی که در تبلیغات شامپو بدن در رسانه‌ها وجود دارد، به طرحی نیاز بود که بتواند با همۀ این محدودیت‌ها هم محصول و هم زنانه و مردانه بودن آن را نشان دهد.

طرح‌ها می‌بایست با شخصیت شاد، موقر و هوشمند اوه در فضایی مدرن همخوانی داشته باشند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و اوه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و اوه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات اوه