شنیدن را به کودکان ناشنوا هدیه دهیم

  • مسئولیت اجتماعی
  • بخشش
  • پاییز 1398

«شنیدن را به کودکان ناشنوا هدیه دهیم»
بنیاد خیریه شنوایی‌بخشی شفا (بخشش)
بادکوبه در کنار شماست تا به دغدغه‌های مسئولیت اجتماعی خود جامه عمل بپوشانید.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بخشش

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بخشش را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بخشش