هزینه کمتر تأثیر بیشتر هزینه کمتر تأثیر بیشتر

خدمات تحقیقات بازار درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

مانیتورینگ رسانه‌های تبلیغاتی

هزینۀ اصلی در یک کمپین تبلیغاتی مربوط به خرید رسانه است؛ بنابراین، تحلیل و ارائه منظم گزارش از رسانه‌ها و پایش رسانه‌ها بسیار پراهمیت است. برای اثربخشی بیشتر و بهره‌مندی از بودجۀ خرج شده، واحد طراحی و برنامه‌ریزی رسانه، برنامه‌های ویژه‌ای را برای برندهای خود دارد.