پفیلا

پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه به سفارش پفیلا:

فعالیت‌های ارتباطی پفیلا

نمونه کارهای بادکوبه که برای پفیلا انجام شده است