شرکت مخابرات ایران

فعالیت‌های ارتباطی شرکت مخابرات ایران

نمونه کارهای بادکوبه که برای شرکت مخابرات ایران انجام شده است