آگهی تلویزیونی جرم

  • تیزر فرهنگی
  • وزارت ورزش و جوانان
  • تابستان 1391

از مجموعه ویدئوهای فرهنگی تولید شده توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه، به سفارش وزارت ورزش و جوانان.
پیام اصلی این تیزر بازگو کردن این نکته است که نوع تربیت پدر و مادر، در آینده فرزندان تاثیرات زیادی دارد. خشونت در آینده کودکان تاثیرهای منفی به همراه خواهد داشت.

هدف پروژه

  • آگاهی دادن به والدین در مورد نحوه صحیح برخورد با کودکان

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و وزارت ورزش و جوانان

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و وزارت ورزش و جوانان را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات وزارت ورزش و جوانان