وزارت ورزش و جوانان

پروژه‌های انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه، به سفارش وزارت ورزش و جوانان:

فعالیت‌های ارتباطی وزارت ورزش و جوانان

نمونه کارهای بادکوبه که برای وزارت ورزش و جوانان انجام شده است