شبکه آموزش سیما

پروژه‌های انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه به سفارش شبکه آموزش سیما:

فعالیت‌های ارتباطی شبکه آموزش سیما

نمونه کارهای بادکوبه که برای شبکه آموزش سیما انجام شده است