نیازمندان حقیقی

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1397

افراد فقیر و کم‌درآمدی که دچار فقر و آسیب‌های اجتماعی هستند باید در جامعه کمک و حمایت شوند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)