افق کوروش - نزدیک مثل همسایه

  • آگهی تلویزیونی
  • فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
  • زمستان 1397

افق کوروش در این سری از تبلیغات خود تصمیم گرفت تا با تمرکز بر روی کلمه «همسایه» نشان دهد که در تمامی محله‌ها شعبه‌ای از فروشگاه‌های همواره تخفیف افق کوروش وجود دارد.

هدف پروژه

معرفی افق کوروش و ایجاد آگاهی از حضور شعب در نزدیکی محل زندگی بسیاری از همشهری‌ها در محله‌های مختلف.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش