پدر و مادر معنوی

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1394

کمیته امداد با طرح پدر و مادر معنوی درصدد است همان‌طور که فرزندان نیازمند را به خانواده‌های داوطلب معرفی و از حمایت‌های آنها بهره‌مند می‌سازد، سالمندان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست را نیز به همت خیرین تحت حمایت و پوشش قرار دهد، تا از این گنجینه‌های جامعه آن‌طور که شایسته است نگهداری و سرپرستی شود. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)