پیاده‌روی اربعین

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1399

چون امسال به خاطر ویروس کرونا امکان رفتن به پیاده‌روی اربعین نبود؛ همه کسانی که نذر داشتند و می‌خواستند زیارت بروند، می‌توانستند به جای آن با پیوستن به کمپین ایران همدل و از طریق خیریه و نذورات در انجام کار خیر کمک کنند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)