پدر و پسر

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1396

کودکان رفتار با پدر و مادر را از ما می‌آموزند و نوع رفتار آنها در آینده، انعکاسی از منش و کردار ما در حال حاضر است.

آگهی تلویزیونی "پدر و پسر" کمیته امداد با هدف یادآوری رفتار و ارتباط شایسته با والدین، به‌خصوص والدین سالمند و نیازمند به کمک، در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است .

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)