کفش‌ها

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1396

آگهی تلویزیونی "کفش‌ها" کمیته امداد با موضوعیت فقر در جامعه و ترویج فرهنگ کمک‌رسانی به این بخش از جامعه در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است.

در این آگهی، کودکی با مناعت طبع بالا از خانواده‌ای فقیر با دغدغه کودکانه اما بزرگ نمایش داده می‌شود. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)